എക്സിബിഷൻ

2017 എസ്‌ജി‌ഐ‌എ എക്‌സ്‌പോ

2018 എസ്‌ജി‌ഐ‌എ എക്‌സ്‌പോ

2019 എസ്‌ജി‌ഐ‌എ എക്‌സ്‌പോ

ഫെസ്പ 2016

ഫെസ്പ 2017

ഫെസ്പ 2018

ഫെസ്പ 2019

എസ്‌ജി‌ഐ ദുബായ് -2016

എസ്‌ജി‌ഐ ദുബായ് -2017

എസ്‌ജി‌ഐ ദുബായ് -2018

എസ്‌ജി‌ഐ ദുബായ് -2019

എസ്‌ജി‌ഐ ദുബായ് -2020

സൈൻ ചൈന 2015 ഷാങ്ഹായിയിൽ

സൈൻ ചൈന 2016 ഷാങ്ഹായിയിൽ

സൈൻ ചൈന 2017 ഷാങ്ഹായിയിൽ

SIGN CHINA 2018 IN SHANGHAI

സൈൻ ചൈന 2019 ഷാങ്ഹായിൽ

സൈൻ ചൈന 2020 ഷാങ്ഹായിയിൽ

27-ാമത് ഷാങ്ഹായ് ഇന്റർനാഷണൽ പരസ്യ & സൈൻ ടെക്നോളജി & എക്യുപ്‌മെന്റ് എക്സിബിഷൻ

28-ാമത് ഷാങ്ഹായ് ഇന്റർനാഷണൽ പരസ്യ & സൈൻ ടെക്നോളജി & എക്യുപ്‌മെന്റ് എക്സിബിഷൻ